مراجعه کننده محترم توجه فرمایید که  تاریخ نوبت دهی جهت روز 97/07/05    می باشد.
مراجعه کننده محترم جهت رفاه حال شما شماره تلفن نوبت دهی به 35 خط ارتقاء و باشماره چهار رقمی 3138 قابل دسترسی میباشد 
شماره ملی   (*)    : 
شماره تلفن   (*)    :   
نام پزشك       (*)    :  
(*) به معني اطلاعات اجباري ميباشد.